Former Faculty

Department of Organic Chemistry
Name Period of service
J. L. Simonsen 1916 – 1919
J. J. Sudborough 1911 – 1925
H. E. Watson 1913 – 1929
P. Ramaswami Ayyar 1919 – 1949
S. C. Bhattacharyya 1950 – 1952
P. C. Guha 1928 – 1953
Sukh Dev 1952 – 1970
B. H. Iyer 1950 – 1971
D. K. Banerjee 1951 – 1972
P. K. Bhattacharyya 1969 – 1983
M. V. Bhatt 1960 – 1984
G. S. Krishna Rao 1961 – 1987
V. Ramamurthy 1977 – 1988
T. R. Kasturi 1961 – 1992
S. N. Balasubrahmanyam 1965 – 1992
K. Venkatesan 1971 – 1992
K. M. Madhyastha 1975 – 1997
G. S. R. Subba Rao 1971 – 2000
J. Chandrasekhar 1985 – 2002
G. Mehta 1998 – 2008
S. Chandrasekaran 1989 – 2012
A. Srikrishna 1984 – 2013
S. Chandrasekhar 1984 – 2017 (Ph:08022932404)
KR Prabhu  – 2022